+420 476 709 580 soukrmark@sssmep.cz Po-Pá: 6:30 - 14:30
image
image
image
IT.jpeg
Bill Gates
"Většina přelomových událostí ...
je ještě stále před námi."
Staň se jejich součástí a podílej se na vývoji
světa, ve kterém žiješ.
MCR.jpeg
"Kdo se doma nikdy
neujal poutníka,
až v cizině pozná,
jak jsou hostitelé vzácní ..."
čínské přísloví
SMM.jpeg
"Pane, proč jste tu tak sám?"
Dokonalý sportovní výkon potřebuje dokonalé zázemí.
previous arrow
next arrow

EduPage pro mobilní telefon ke stažení zde

google

apple

Na stránky EduPage školy se dostaneta kliknutím na logo EduPage

edupage

Přijímací řízení 2024/2025

 

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Ředitelka Soukromé střední školy pro marketing a ekonomiku podnikání, s. r. o. vyhlašuje v souladu s § 60 školského zákona 1. kolo přijímacího řízení. Přijímací řízení se řídí vyhláškou č. 422/2023 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů.

Ke vzdělávání na Soukromé střední škole pro marketing a ekonomiku podnikání, lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělání před splněním povinné školní docházky, a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí. Na základě školského zákona v platném znění, rozhodla ředitelka o počtu přijímaných uchazečů pro školní rok 2024/2025 takto:

 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů v 1. kole: 56

Ve školním roce 2023/2024 budou žáci přijímáni do studijního oboru:

 • 63-41-M/02 Obchodní akademie – specializace cestovní ruch a průvodcovství
 • 63-41-M/02 Obchodní akademie – specializace informační technologie a programování
 • 63-41-M/02 Obchodní akademie – specializace sportovní marketing a management

  

Přijímáni budou i cizinci (jiný mateřský jazyk) a žáci se SVP (speciální vzdělávací potřeby).

 

Pro podání přihlášky není potřebné potvrzení o zdravotní způsobilosti. Škola na studijní obor 63-41-M/02 nevyžaduje  stanovení zvláštních zdravotních požadavků.

 

Přihlášku ke vzdělávání-studiu do prvního kola přijímacího řízení podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče ředitelce školy formou elektronického systému, DIPSY, formou výpisu z elektronického systému DIPSY nebo na předepsaném tiskopisu.

 

Termín pro odeslání přihlášky je pro první kolo přijímacího řízení do 20. 2. 2024.

 

Povinné jednotné přijímací zkoušky:

 • 12. 4. 2024 – 1. termín
 • 15. 4. 2024 – 2. termín

Náhradní termín:

 • 29. 4. 2024
 • 30. 4. 2024

Započítává se lepší výsledek.

 

Kritéria přijímacího řízení                   

Uchazeč se musí účastnit přijímacích zkoušek ve stanoveném termínu. Při tom uchazeč musí respektovat všechna stanovená pravidla a pokyny pedagogických pracovníků řídících zkoušky tak, aby byla dodržena jejich regulérnost.

Cizinci podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství, v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, se promíjí při přijímacím řízení na SŠ na žádost přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka u této osoby ověří škola rozhovorem. Dále má žák na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání v SŠ právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce.

Uchazeči dle předchozího odstavce jsou povinni spolu s žádostí doložit, že jsou cizinci podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.

Uchazeči s SVP jsou povinni před přijímacím zkouškami doložit zprávu školského poradenského zařízení a požádat o její zohlednění v přijímacím řízení (jako přílohu přihlášky ke vzdělávání).

 

Uchazeč může získat celkem 100 bodů.

 

Body budou rozděleny následovně:

1. Jednotná přijímací zkouška (80 % - 80 bodů)

 • z českého jazyka a literatury (40 bodů)
 • z matematiky (40 bodů)

2. Prospěchový průměr za klasifikační období (20 % - 20 bodů)

 • pololetí 8. ročníku (10 bodů)
 • pololetí 9. ročníku (10 bodů)

PROSPĚCHOVÝ PRŮMĚR

BODY

1,00 - 1,10

10

1,11 - 1,20

9

1,21 - 1,30

8

1,31 - 1,40

7

1,41 - 1,50

6

1,51 - 1,60

5

1,61 - 1,70

4

1,71 - 1,80

3

1,81 - 1,90

2

1,91 - 2,00

1

nad 2,01

0

 

Celkové hodnocení                                            

 • Pořadí přijatých žáků je dáno výsledným součtem bodů z výše uvedených částí.
 • V případě rovnosti bodů celkového bodového zisku rozhoduje o pořadí součet bodů z obou testů jednotné přijímací zkoušky.
 • Je-li tento součet stejný, rozhoduje vyšší počet bodů z testu z českého jazyka.
 • Je-li i ten stejný, rozhoduje vyšší počet bodů z testu z matematiky.
 • Je-li i ten stejný, výsledné pořadí určí známka z českého jazyka na vysvědčení z 1. pololetí 9. třídy základní školy, a to tak, že uchazeč s lepší známkou bude upřednostněn.
 • Je-li i ta stejná, výsledné pořadí určí známka z matematiky na vysvědčení z 1. pololetí 9. třídy základní školy, a to tak, že uchazeč s lepší známkou bude upřednostněn.
 • V krajním případě, dojde-li k tomu, že všechny výše uvedené způsoby rozřazení uchazečů selžou, rozhodne se o konečném pořadí pomocí náhodného losování za přítomnosti ředitele a minimálně dvou členů Školské rady. O tomto losování bude proveden záznam, který bude součástí spisové dokumentace.

 

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny 15. května 2024 v elektronickém systému DIPSY, na webových stránkách školy a ve škole na vstupních dveřích do budovy.

 

Zákonní zástupci přijatých uchazečů budou následně e-mailem vyzváni k podpisu Studijní smlouvy a volbě studijního zaměření v rámci oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie (SMM, CR, IT).

  

 

Přihláška (pdf)

Přihláška (excel)

Hodnocení prospěchu (pdf)

Hodnocení prospěchu (exel)

Žádost pro uchazeče s dočasnou ochranou (pdf)

Žádost pro uchazeče s dočasnou ochranou (excel)

 

KRITÉRIA 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2024/2025 

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ - 1. kolo