Home Uchazeči o studium Systém hodnocení
Systém hodnocení

Bodové hodnocení studentů 
(výňatek ze školního řádu)

Pravidla bodového systému:

  • na počátku každého pololetí dostává student v jednotlivých předmětech bodovou dotaci
    100 b,
  • tyto body jsou studentovi rozdány podle pravidel, která schválí ředitel školy v rozpisu bodů na příslušný školní rok vypracovaném jednotlivými vyučujícími,
  • všech 100 bodů je povinných, součástí těchto bodů je i aktivita studentů,
  • dílčí písemné či ústní zkoušení je maximálně za 15 bodů,
  • termíny celohodinových písemných prací je potřeba oznámit studentům alespoň 5 dnůpředem a v případě souběhu více než dvou celohodinových prací je potřeba provést změnu termínu,
  • na konci pololetí se provede závěrečné písemné opakování s bodovou dotací 20 b. Toto zkoušení musejí absolvovat všichni studenti, proto se uskuteční nejpozději do 10. 1. za první pololetí a do 10. 6. za pololetí druhé, aby studenti měli v případě absence možnost doplnění testu či zkoušení. Pokud z tohoto zkoušení získají studenti méně než 8 b , má pedagog právo studenta, který vykazuje slabší výsledky, komisionálně přezkoušet,
  • na základě množství získaných bodů jsou studenti na konci každého pololetí hodnoceni známkou podle následující stupnice :

Body

Známka

100 - 88

výborný

87 - 76

chvalitebný

75 – 56

dobrý

55 - 37

dostatečný

36 - 0

nedostatečný

V případě absence jsou studenti povinni navštívit jednotlivé vyučující, domluvit se s nimi na postupu v dopisování testů a testy dopsat, případně se nechat přezkoušet. V případě krátkodobé absence musí toto doplnit do jednoho týdne. V případě absence, která činí více než týden, je to do 14 dní, případně se individuálně domluvit s vyučujícím.

   MicrosoftDreamSpark       stredniroku banner     kamnavejsku
 logo-projekt-scuba facebook-logo akreditace_strediska logokmu-200 idea boinc_logo

statni-maturita-logo


Založeno na Joomla! | ©SSŠMEP 2011 | XHTML and CSS.