+420 476 709 580 soukrmark@sssmep.cz Po-Pá: 6:30 - 14:30
image
image
image
IT.jpeg
Bill Gates
"Většina přelomových událostí ...
je ještě stále před námi."
Staň se jejich součástí a podílej se na vývoji
světa, ve kterém žiješ.
MCR.jpeg
"Kdo se doma nikdy
neujal poutníka,
až v cizině pozná,
jak jsou hostitelé vzácní ..."
čínské přísloví
SMM.jpeg
"Pane, proč jste tu tak sám?"
Dokonalý sportovní výkon potřebuje dokonalé zázemí.
previous arrow
next arrow

Soutěž již 12.12.2023

robotizs

Další info ZDE

Přijímací řízení 2023/2024

 

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

Ředitelka Soukromé střední školy pro marketing a ekonomiku podnikání, s. r. o. vyhlašuje  v souladu s §60 odst. 1 školského zákona 1. kolo přijímacího řízení. Přijímací řízení se řídí vyhláškou č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů.

Ke vzdělávání na Soukromé střední škole pro marketing a ekonomiku podnikání, lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělání před splněním povinné školní docházky, a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí. Na základě §60 odst. 4 školského zákona v platném znění, rozhodla ředitelka o předpokládaném počtu přijímaných uchazečů pro školní rok 2023/2024 takto:

 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů v 1. kole: 60

Ve školním roce 2023/2024 budou žáci přijímáni do studijního oboru:

 • 63-41-M/02 Obchodní akademie – specializace cestovní ruch a průvodcovství
 • 63-41-M/02 Obchodní akademie – specializace informační technologie a programování
 • 63-41-M/02 Obchodní akademie – specializace sportovní marketing a management

  

Přijímáni budou i cizinci (jiný mateřský jazyk) a žáci se SVP (speciální vzdělávací potřeby).

 

Pro podání přihlášky není potřebné potvrzení o zdravotní způsobilosti. Škola na studijní obor 63-41-M/02 nevyžaduje  stanovení zvláštních zdravotních požadavků.

 

Přihlášku ke vzdělávání-studiu do prvního kola přijímacího řízení podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče ředitelce školy.

 

Přihláška musí být doručena škole do 1. března 2023 osobně nebo poštou.

Přihlášku ke vzdělávání je nutné podat na tiskopisu předepsaném MŠMT. Tento formulář je možno stáhnout na stránkách MŠMT, na webových stránkách naší školy, popřípadě  zakoupit v prodejnách SEVT.

Povinné jednotné přijímací zkoušky:

 • 13. 4. 2023 – 1. kolo
 • 14. 4. 2023 – 2. kolo

Náhradní termín:

 • 10. 5. 2023 – 1. termín
 • 11. 5. 2023 – 2 termín

Započítává se lepší výsledek.

 

Kritéria přijímacího řízení                   

Uchazeč může získat celkem 100 bodů.

Body budou rozděleny následovně:

1. Jednotná přijímací zkouška  (60% - 60 bodů)

 • z českého jazyka a literatury (30 bodů)
 • z matematiky (30 bodů)

2. prospěchový průměr za klasifikační období (20% - 20 bodů)

 • konec 8. ročníku (10 bodů)
 • pololetí 9. ročníku (10 bodů)

3. Přijímací pohovor (10% – 10 bodů)

 • pro uchazeče, kteří absolvovali základní školu v cizině, bude součástí přijímacího pohovoru i ověření úrovně znalosti českého jazyka

4. Mimoškolní aktivity na ZŠ – olympiády, soutěže, sportovní akce atd. (10% - 10 bodů)

           

Celkové hodnocení                                           

Pořadí přijatých žáků je dáno výsledným součtem bodů ze všech čtyřech částí.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny do 2 pracovních dnů po obdržení výsledků přijímacích zkoušek (nejpozději ke 3. 5. 2023) na webových stránkách a ve škole na vstupních dveřích do budovy školy.

 

Přijatí uchazeči, kteří chtějí studovat na Soukromé střední škole pro marketing a ekonomiku podnikání, odevzdají ředitelce školy svůj zápisový lístek nejpozději do 10 pracovních dnů, které se počítají ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí zveřejněním seznamu přijatých uchazečů.

Zápisový lístek musí být podepsán nezletilým uchazečem i jeho zákonným zástupcem nebo zletilým uchazečem.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MOŽNOST NAHLÉDNUTÍ DO SPISU PŘED VYDÁNÍM ROZHODNUTÍ

V souladu s procesními úkony vydání rozhodnutí v rámci přijímacího řízení  informujeme uchazeče o studium o možnosti nahlédnutí do spisu.

V případě Vašeho zájmu můžete nahlédnout do spisu v úterý 2. 5. 2023  v čase 8:00 – 10:00 a to v sekretariátu školy na adrese Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání, s. r. o., Eduarda Basse 1142/9, 434 01 Most v 1. patře. Vzhledem k procesním lhůtám, které musí škola, jako správní orgán, dodržet, není možné umožnit nahlédnutí do spisu v jiném termínu či čase.  Pokud se k nahlédnutí nedostavíte, nejedná se o žádné pochybení z Vaší strany – možnost nahlédnout do spisu je Vaše procesní právo, nikoliv povinnost. Jedná se pouze o možnost blíže se seznámit s podklady, na základě kterých bude škola rozhodovat o přijetí či nepřijetí ke studiu.

Výsledky přijímacího řízení budou následně zveřejněny nejpozději dne 3. 5. 2023 na úřední desce školy, na webových stránkách školy a budou též zaslány e-mailem na Vámi uvedenou e-mailovou adresu. V případě rozhodnutí o nepřijetí Vám toto rozhodnutí bude též doručeno písemně doporučeným dopisem.

  

 

Přihláška - ke stažení

Vysvětlivky k tiskopisu přihlášky

 

KRITÉRIA 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2023/2024 

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ - 1. kolo